Ceny a obchodní podmínky

cenik_obrazek.jpg

Ceník inzerce Media House

(platný od 1. 3. 2014)

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


Máte zájem o inzerci nebo bližší informace o inzertních produktech společnosti Media House? Ozvěte se nám a my Vám v co nejkratší době odpovíme.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

 • společnost Media House, s.r.o., (dále jen "provozovatel") obchodně zastupuje internetové servery pod značkami OUTDOORNET, TURISTIKA.CZ, FAMILYNET, ULÉKAŘE.CZ a  AUTOMOTO a je oprávněna poskytovat reklamní prostor na jednotlivých serverech podle platného ceníku.
 • zadavatel reklamní kampaně (dále jen "zadavatel") je fyzická či právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura, objednávající reklamu na některém ze serverů zapojených do výše zmíněných sítí.

2. Uzavření inzertní smlouvy o zveřejnění inzerce

 • inzerce se přijímá výhradně na základě objednávky potvrzené zadavatelem a provozovatelem, případně na základě uzavřené smlouvy
 • zadavatel objednávku doručí v písemné formě na adresu provozovatele e-mailem, faxem, nebo poštou (dle dohody mezi zadavatelem a dodavatelem)
 • jako doklad o přijetí objednávky vystaví provozovatel písemnou formou potvrzení o termínu zveřejnění inzerátu včetně kalkulace ceny
 • potvrzením písemné objednávky provozovatelem je uzavřen smluvní vztah

3. Inzertní podklady

 • za včasné a bezchybné dodání podkladů do obchodního oddělení je odpovědný zadavatel reklamní kampaně
 • veškeré reklamní podklady a další náležitosti objednávky musí zadavatel poskytnout nejpozději 2 pracovní dny před datem začátku kampaně
 • veškeré podklady ke změně v reklamní kampani musí zadavatel poskytnout nejpozději jeden pracovní den před datem změny, jinak provozovatel nezodpovídá za včasnou změnu, která bude vyřízena v nejbližším možném termínu

4. Doporučené standardy reklamních formátů

SPIR - Standardy online reklamy 2009
SPIR - Specifikace formátu Adobe FLASH
SPIR - Desatero pro autory internetové reklamy

4. Vydavatelské podmínky

 • pokud není sjednán přesný termín reklamní kampaně, bude inzerát zveřejněn v nejbližším možném termínu
 • pokud zadavatel objedná inzerát o rozměrech, které neodpovídají standardním rozměrům inzerce na serveru, bude inzerát přizpůsoben nejbližšímu možnému rozměru a tak také potvrzen a nově kalkulován

5. Právo odmítnout inzerát

 • provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy, pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi, nebo odporuje zájmům či by mohl poškodit dobré jméno provozovatele
 • provozovatel je povinen oznámit tuto skutečnost zadavateli a není povinen odmítnutí zdůvodňovat
 • provozovatel má právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, případně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky

6. Finanční podmínky

Cena je kalkulována podle platného ceníku, který je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, která je účtována podle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Fakturace a platební podmínky

 • daňové doklady (faktury) se vystavují do 15 dnů po skončení kampaně, případně do 15 dnů po konci kalendářního měsíce (dřívější fakturace je možná na základě předešlé dohody mezi zadavatelem a provozovatelem)
 • pokud reklamní kampaň probíhá v několika měsících, jsou na konci každého měsíce vystaveny dílčí faktury na poměrnou část kampaně
 • obvyklá doba splatnosti faktur je 10 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je provozovatel oprávněn účtovat objednateli za každý den prodlení penále ve výši 0,05 % z dlužné částky.
 • v odůvodněných případech (zejména u nových klientů) je provozovatel oprávněn žádat zálohu nebo platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na účet provozovatele nejpozději v den zahájení reklamní kampaně. V případě, že platba nebude provedena, není provozovatel povinen kampaň provést.

Storno poplatky

 • v případě, že je zrušena z jakýchkoli důvodů závazně objednaná kampaň, provozovatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny
 • v případě, že je zrušena již probíhající kampaň, provozovatel si vyhrazuje účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny objednávky

7. Reklamace

 • reklamovat inzerci je možné písemně do 5 pracovních dnů ode dne ukončení kampaně
 • zadavatel má v případě chybného zveřejnění inzerce ze strany provozovatele (špatné zadání URL, záměna inzerátů) nárok na slevu, popř. náhradní zveřejnění. Sleva se poskytne vždy v tom rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen.

8. Závěrečná ustanovení

 • provozovatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci uveřejněné dle těchto obchodních podmínek
 • tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást ceníku. Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě písemné dohody.

Všeobecné podmínky jsou platné od 1. 5. 2011

Senovážné náměstí 10, 110 00, Praha 1, Telefon +420 608 733 888, E-mail: inzerce@mediahouse.cz

© Copyright 2015 MediaHouse. Všechna práva vyhrazena.